Craneosinostosis

És importantíssim diferenciar les deformitats craniofacials posicionals de les craniosinostosi. Són degudes al tancament abans de temps d’alguna de les sutures cranials més importants. El crani creix en el mateix sentit de la sutura tancada, pot deixar de palpar-se la fontanel·la anterior i es pot palpar un relleu a nivell de la sutura tancada.

Hi ha varis tipus de craniosinostosi depenent de la sutura cranial afectada. Les posem per ordre de freqüència:

  • Escafocefàlia
  • Plagiocefàlia anterior
  • Trigonocefàlia
  • Braquicefàlia bilateral
  • Plagiocefàlia posterior
  • Oxicefalia

Per confirmar la craniosinostosis n’hi ha prou amb el diagnòstic clínic de l’expert. Només en cas de dubtes (sobretot per la sutura lamboidea tancada) recorrem a les radiografies de crani.

Per planificar la intervenció quirúrgica és útil la pràctica d’escàner helicoïdal en tres dimensions (TAC 3D; CT-scan 3D). Reservem l’ús de la Ressonància Nuclear Magnètica (RNM o MRI) per a estudis de la massa cerebral.

Abans de la cirurgia plantegem revisió oftalmològica, test de maduració neurològica, estudi pediàtric dismorfològic. Només en casos extrems es pren la pressió intracranial (PIC).

Segons cada cas se sol·licita estudi genètic, especialment en les craniosinostosis complexes o sindròmiques (Crouzon, Apert, Saethre-Chotzen, etc.).

Les craniosinostosi no sindròmiques presenten un alt percentatge de retards funcionals superior al 50%.

Tipus de Craniosinostosi

Escafocefàlia

Plagiocefàlia anterior

Trigonocefàlia

Braquicefàlia bilateral

Plagiocefàlia posterior

Oxicefàlia

Craneosinostosis no operada

Les deformitats cranials s’han de tractar com més aviat millor. Si no es tracten poden desencadenar danys irreparables.