Problemes mèdics

si no es tracten les deformitats cranials

  • Tota persona té dret a la seva pròpia imatge, simètrica i proporcionada.
  • La repercussió morfològica és de vegades molt severa, en alguns casos pitjor que en les craneosinostosis simples i complexes, fet que produirà sens dubte problemes psicològics ja a la primera infància ia l’adolescència.
  • La repercussió funcional en els casos no tractats pot esdevenir important.

Miller i Clarren van publicar que el 39,8% de les plagiocefàlies no tractades produeixen retard maduratiu neurològic. Kordestani i col·laboradors (2006) estudien 110 pacients afectes de plagiocefàlia no tractada i troben que: el 19% tenen retards psicomotors mitjans, el 7% retards psicomotors importants, el 7% retards cognitius mitjans i el 3% retards cognitius importants. Els nostres professionals estan fent estudis prospectius en els nens tractats per determinar el grau d’afectació funcional per edats, sexes, tipus de deformitats i severitat dels mateixos.

Veure l’article del 2012: Korpilahti

Un percentatge altíssim de plagiocefàlies la presenten. Moltes vegades passa desapercebuda. El pla dels ulls i l’alçada de les dues orelles desviades de l’horitzontal, la dificultat de girar cap a un costat, la preferència a dormir sempre del mateix costat ens han de fer sospitar quan un lactant té una TMC. Si mirant el seu fill/a des del darrere observa un plec com el de la foto, llavors gairebé segur que té una torticoli.

És important tractar-la aviat, diàriament i durant tot el temps necessari.

Les seqüeles de les TMC no tractades o no resoltes són molt greus perquè a la deformitat pròpia del crani produïda per la plagiocefàlia cal afegir-hi la deformitat facial provocada per la desviació del coll.

Hi ha un sol article que parli d’alteracions dels potencials auditius evocats a la plagiocefàlia. Manca més investigació per determinar la importància clínica d’aquest estudi.

Hi ha dos articles que troben defectes visuals als pacients afectes de plagiocefàlia.